POLICY

POLICY

 

Takpunkten Sverige AB har som målsättning att inte påverka vår miljö varken ekologiskt eller socialt.

Inledning

Takpunkten Sverige AB har tagit fram ett verksamhetssystem för kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Systemet bygger på ISO 9001- och ISO 14001-principerna samt inkluderar även Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kvalitetspolicy

Takpunkten Sverie AB skall tillhandahålla tjänster och produkter som uppfyller eller överträffar våra kunders krav och förväntningar. Vi arbetar aktivt för att ständigt förbättra och effektivisera vårt arbetssätt. Detta gör vi genom att:

 

- Ha täta kontakter med våra kunder för att tydliggöra deras önskemål

- Ha ett framgångrikt och långsiktigt samarbete med våra leverantörer

- Säkerställa hög kompetens hos alla medarbetare och samarbetspartners

- Ha ett strukturerat arbetssätt där vi prioriterar kunden främst

Miljöpolicy

Takpunkten Sverige AB strävar efter att ständigt minska miljöpåverkan från våra tjänster och produkter. Detta gör vi genom att:

 

- Ha täta kontakter med våra kunder och vara lyhörda för deras miljökrav

- I första hand anlita leverantörer som har ett aktivt miljöarbete

- Sortera vårt avfall för att undvika resursslöseri

- Se det som en självklarhet att följa miljölagstiftningens krav

Arbetsmiljöpolicy

Takpunkten Sverige AB ser det som en grundförutsättning att alla medarbetare har en säker arbetsmiljö. Detta uppnår vi genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och genom att:

- Arbeta förebyggande för att undvika alla typer av arbetsskador

 

- Se till att personalen är delaktiga i arbetsmiljöarbetet

- Följa gällande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet

- Sträva efter att ständigt utveckla vår kompetens inom arbetsmiljöområdet

- Behandla alla lika oavsett kön eller etniskt ursprung

- Ha nolltolerans mot all typ av mobbing på arbetsplatsen

- Aldrig acceptera medarbetare som är påverkade av droger eller alkohol

Ring oss:

+46708 963586

Email:

poppe@takpunkten.se

Takpunkten Sverige AB

org 556887-7301